www.mcg.ge
GEO | ENG
Services > Outpatient Services > Cardiology
დიანა მინდიაშვილი
კარდიოლოგი / სტაციონარული სამსახურის უფროსი
დავით გოჩიტაშვილი
კარდიოლოგი / კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი